Menu

Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011107

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místního partnerství, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Projekt, navazuje na první projekt (2016-2019), řeší zajištění optimálních  podmínek pro pokračování v realizaci strategie CLLD, zpracované pro území prostřednictvím podpory aktivit soustředěných na kultivaci a rozvoj řídících a organizačních schopností MAS CÍNOVECKO o.p.s  pro implemetaci principů CLLD.

Období realizace:

Datum zahájení: 1. 1. 2020

Datum ukončení: 31. 12. 2023

Výsledky projektu:

Hmatatelnými výsledky projektu jsou dotační příležitosti pro žadatele z území MAS Cínovecko. V průběhu realizace projektu se MAS zavázala vyhlásit alespoň 2 výzvy a k nim uspořádat semináře pro žadatele. MAS také vede žadatele ze svého území k zdárné realizaci projektu a poskytují základní poradenství. MAS zaměstnává zkušené manažery zaměřující se na 4 operační programy: OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, Integrovaný operační program a OP Životní prostředí. 

V průběhu realizace projektu bude MAS Cínovecko vyhodnocovat SCLLD pro období 2014 -2020 a připraví SCLLD pro období 2021-2027. 

Náklady na realizaci projektu jsou poskytovány ze zdrojů strukturálních fondů EU.