Menu

Podpora činnosti místního partnerství MAS

Podpora činnosti místního partnerství MAS

Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001753

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místního partnerství, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Projekt řeší vytvoření optimálních podmínek pro realizaci strategie CLLD zpracované pro území prostřednictvím podpory aktivit soustředěných na kultivaci a rozvoj řídících a organizačních schopností MAS CÍNOVECKO o.p.s (její organizační složky MAS CÍNOVECKO-LEADER) pro implementaci principů CLLD

Období realizace:

Datum zahájení: 1. 1. 2016

Datum ukončení: 31. 12. 2019

Výsledky projektu:

Hmatatelnými výsledky projektu jsou příležitosti pro žadatele z území MAS Cínovecko. V průběhu realizace projektu se MAS zavázala vyhlásit alespoň 13 výzev a k nim uspořádat semináře pro žadatele. MAS také vedou žadatele ze svého území k zdárné realizaci projektu a poskytují základní poradenství. MAS zaměstnává zkušené manažery zaměřující se na 4 operační programy: OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, Integrovaný operační program a nově též na OP Životní prostředí.

Náklady na realizaci projektu jsou poskytovány ze zdrojů strukturálních fondů EU.